projekty Ważniejsze zrealizowane projekty
Projekt budowlany, dokumentacja przetargowa i projekt wykonawczy przejścia granicznego Gubinek

Inwestor:
Wojewoda Zielonogórski

Lokalizacja inwestycji:
Sękowice woj. Zieonogórskie

Finansowanie:
Realizacja wspófinansowana z funduszu
PHARE /PL-9402.01.01.L002/

Date:
Maj1996 – Październik 1998

Dane ogólne:
Długość osi gównej prześcia 860 m
Całkowita powierzchnia dróg i placów parkingowych
132 000 m2
Całkowita powierzchnia opracowania 20 ha
Wagi dynamiczne i postojowe

Strefa ruchu osobowego:
Korytarze ruchu o szerokości 35,0 m
Parkingi dla podróżnych 2x 55 miejsc
Parking dla pojazdów zatrzymanych do wyjaśnienia

Strefa ruchu towarowego:
Parking dla pojazdów 2 x 100 miejsc
Parking dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi 2x 5
System dróg wewnętrznych do poruszania się pojazdów będących w takcie kontroli szczegółowej i przyspieszonej.

PG Gubinek w trakcie budowy:
1. Most graniczny
2. Budynki kontroli wstępnej
3. Budynki kontroli końcowej
4. Toalety publiczne
5. Budynek odpraw towarów
6. Budynek kontroli pojazdów
7. Transformator
8. Budynek główny
9. Wiata
10. Budynek obsługi technicznej
11. Droga przeciw pożarowa
12. Budynek kontroli tranzytowej
13. Budynek odpraw autobusów